Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ dňa 9.9.2021 o 18,00 hodine

 07.09.2021

P R O G R A M

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Chrastné,

konaného dňa 9.9.2021

1./ Otvorenie zasadnutia a prečítanie programu zasadnutia

2./ Schválenie programu zasadnutia OZ

3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4./ Prejednanie žiadosti p. J. Pekľanského, Chrastné 25 o rozdrobenie pozemku parc. č. 756/2

5./ Prejednanie žiadosti p. H. Takáčovej, Chrastné 27 o rozdrobenie pozemku parc. č. 756/1

6. / Prejednanie žiadosti p. Mariána Pechu, Chrastné 98

7./ Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena pre Ing. Norbert Štefan - odtok malej domovej ČOV

8./ Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena pre Ing. Patrik Štefan – odtok malej domovej ČOV

9./ Prejednanie žiadosti o povolenie pre trvalý vjazd na pozemok - Halásová

10./ Prejednanie žiadosti o vyriešenie prístupovej cesty

11./ Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena - Eglová

12./ Návrh na výstavbu plechovej haly za obecným úradom

13./ Diskusia

14./ Záver