Povinné
zverejňovanie
 
Úradné
hodiny
Pondelok 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Utorok 7,00 - 11,30 12,30 - 18,00
Streda 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Štvrtok 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Piatok 7,00 - 12,00

Aktuality | Program zasadnutia OZ Chrastné dňa 5.11.2019 o 18,00 hod.

P R O G R A M

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Chrastné,

konané dňa 5.11. 2019

1./ Otvorenie zasadnutia a prečítanie programu zasadnutia

2./ Schválenie programu zasadnutia OZ

3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4./ Návrh rozpočtu obce Chrastné na rok 2020 s vyhliadkou na roky 2021 a 2022

5./ Návrh na VZN obce CHRASTNÉ č. 3 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa na kalendárny rok 2020

6./ Návrh na VZN č. 11 – poplatok za odpad na rok 2020

7./ Prejednanie návrhu zmluvy o výkone správy majetku obce s VVS a.s. Košice

8./ Prejednanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre:

a./ Súkromné centrum voľného času Beniakovce

b./ Jazero n.o. Zsampáková, Galaktická 9, Košice

9./ Žiadosť o výmenu plynového kotla v byte v ZŠ

10./ Žiadosť o sponzorský finančný príspevok deťom na týždenné prázdninové pobyty v roku 2020

11./ Žiadosť o úpravu spádu a o vyčistenie malého vodného toku pred parcelou 39/2

12./ Diskusia

13./ Záver

Zoznam aktualít