Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ dňa 30.6.2020 o 19,00 hodine

 29.06.2020

P R O G R A M

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Chrastné,

konané dňa 30.6. 2020 o 19,00 hodine

1./ Otvorenie zasadnutia a prečítanie programu zasadnutia

2./ Schválenie programu zasadnutia OZ

3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4./ Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Chrastné za rok 2019 a informácia o stanovisku hlavného kontrolóra ku Záverečnému účtu

5./ Návrh na schválenie VZN obce CHRASTNÉ č. 16/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

6./ Prejednanie žiadosti Obytnej zóny Family Resort Chrastné

7./ Prejednanie žiadosti o prekopanie popri obecnej ceste

8./ Informácia o stavených prácach, ktoré sú vykonávane na obecnom cintoríne pri kríži

9./ Diskusia

10./ ZáverVýberové konania