Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Riadne zasadnutie OZ dňa 28.9.2020 o 18,00 hodine

 24.09.2020

P R O G R A M

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Chrastné,

konané dňa 28.9. 2020

1./ Otvorenie zasadnutia a prečítanie programu zasadnutia

2./ Schválenie programu zasadnutia OZ

3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4./ Prejednanie žiadosti M. Hrehorovej

5./ Prejednanie žiadosti J.a O. Potovcov

6./ Prejednanie rekonštrukcií žumpy pri obecnom úrade

7./ Prejednanie pokládky zámkovej dlažby a umiestnenie osvetlenia smerom k cintorínu a na cintorín

8./ Informovanie o rekonštrukcií lavičiek na obecnom cintoríne

9./ Návrh na opravu betónových kociek popri ceste od OÚ k Základnej škole

10./ Prejednanie príspevku pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

11./ Diskusia

12./ ZáverVýberové konania