Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Riadne zasadnutie OZ Chrastné - 18.6.2024 o 18,00 hod.

 17.06.2024

P R O G R A M

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Chrastné,

konaného dňa 18.6.2024

1./ Otvorenie zasadnutia a prečítanie programu zasadnutia

2./ Schválenie programu zasadnutia OZ

3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4./ Návrh na montáž klimatizácie do budovy OÚ a zároveň návrh na schválenie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce

5./ Návrh na umiestnenie kamerového systému v obci Chrastné a zároveň návrh na schválenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kamerový systém

6./ Informovanie o návrhu obce Budimír o zrušení školského obvodu

7./ Návrh na zavedenie poplatkov za územné rozhodnutie a záväzne stanovisko podľa nového stavebného zákona

8./ Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Chrastné za rok 2023 a návrh na vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2023

9./ Návrh na schválenie čerpania finančných prostriedkov z úveru na rekonštrukciu kultúrneho domu

10./ Diskusia

11./ ZáverVýberové konania