Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Riadne zasadnutie OZ Chrastné dňa 18.12.2023 o 17,00 hodine v budove OÚ

 14.12.2023

P R O G R A M

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Chrastné, 

konaného dňa 18.12.2023 o 17,00 hod. v budove OÚ

1./  Otvorenie zasadnutia a prečítanie programu zasadnutia

2./  Schválenie programu zasadnutia OZ

3./  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4./  Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2024 s výhliadkou na roky 2025 a 2026

5./  Návrh na schválenie VZN č. 17 o poplatku za rozvoj

6./ Návrh na schválenie VZN č. 3 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa na rok 2024

7./ Návrh na schválenie VZN č. 11 o miestnom poplatku za odpad

8./ Informovanie o schválenie dotácií na ÚPD obce a zároveň návrh na schválenie dofinancovania ÚPD podľa zmluvy o diele a použitie prostriedkov na dofinancovanie z prostriedkov úveru.

9./ Úprava rozpočtu obce na rok 2023

10./ Informovanie o Návrhu Územného plánu obce Chrastné a informovanie o dátume verejného prerokovávania tohto návrhu.

11./ Diskusia

12./ Záver