Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľby do národnej rady Slovenskej republiky - právo voliť a byť volený

 13.06.2023

Voľby

do Národnej rady Slovenskej republiky

I n f o r m á c i a p r e v o l i č a

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 30.9.2023 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

V Chrastnom, 13.6.2023 Mgr. Štefan Hudáček

starosta obce


Výberové konania