Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obce Chrastné

 27.12.2023

Obecné zastupiteľstvo v Chrastnom v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Chrastné s pracovným úväzkom 2,66 a určuje:

deň konania voľby hlavného kontrolóra  obce na deň 29.1.2024

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

Ukončené minimálne úplne stredoškolské vzdelanie

Náležitosti písomnej prihlášky: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, email, telefón, štruktúrovaný profesijný životopis, úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  výpis z registra trestov, súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Znalosť legislatívy SR a noriem na úrovni samosprávy, ekonomické vzdelanie, účtovníctvo, výkazníctvo rozpočtových organizácií, komunikačné schopnosti, práca s počítačom.

Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi do 22.1.2024 na adresu: Obec Chrastné, Chrastné 86, 044 44 s označením: "Voľba hlvného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ"

- každý kandidát má právo v deň konania voľby  hlavného kontrolóra na vystupenie pred poslancami OZ v rozsahu maximum 10 minút.

- posúdenie prihlášok zabezpečí organizačne a technický Obecný úrad.

- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ

V Chrastnom, 27.12.2023                                         Mg. Štefan Hudáček - starosta obce