Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ dňa 29.6.2023 o 19,00 hodine a program

 27.06.2023

P R O G R A M

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Chrastné, 

konaného dňa 29.6.2023

1./  Otvorenie zasadnutia a prečítanie programu zasadnutia

2./  Schválenie programu zasadnutia OZ

3./  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4./  Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Chrastné za rok 2022 a návrh na prevod prebytku hospodárenia obce Chrastné za rok 2022 do rezervného fondu obce

5./ Žiadosť – Bc. Martin Handlovič – odkúpenie časti obecného pozemku

6./ Žiadosť – František  Bilý – odkúpenie obecného pozemku alebo dlhodobý prenájom

7./ Informácia – odpoveď na našu žiadosť od firmy Eurobus, a.s. Košice – zavedenie spoja počas školských prázdnin

8./ Návrh na schválenie prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu obecných ciest

9./ Návrh na schválenie montáže klimatizácie do nebytového priestoru v ZŠ Chrastné

10./ Diskusia

11./ ZáverVýberové konania